+48 795 167 777 info@skypole.pl

Regulamin serwisu

 

REGULAMIN SERWISU FLEXY Magdalena Karasińska z siedzibą w Warszawie 04-035 Warszawa, ul. Ostrzycka 2/4

1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Flexy Magdalena Karasińska  z siedzibą w Warszawie 04-043 Warszawa, ul. Ostrzycka 2/4, pod adresem www.skypole.pl

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1) SKY POL STUDIO – Flexy Magdalena Karasińska

2) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

3) Portal – strona internetowa , dostępna pod adresem www.skypolestudio.pl

4) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017 poz.1219);

5) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

6) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

7) Usługa  – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SKY POLE STUDIO, opisana w części II niniejszego Regulaminu;

8) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;

9) Usługodawca – SKY POLE STUDIO;

10) Usługobiorca lub użytkownik – podmiot korzystający z usług SKY POLE STUDIO, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką  organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranej przez niego strony internetowej zawierającej treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do  strony Portalu.

4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części II niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

5. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronie internetowej  danej Usługi, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej Usługi.

6.  Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez SKY POL STUDIO:

1) Przeglądanie treści  System rezerwacji on-line – Usługa polegająca na udostępnieniu usługobiorcy interaktywnego formularza służącego zgłoszeniu na zajęcia/szkolenie.

2) Zgłoszenie on-line wymaga zaakceptowania Regulaminu Placówki SKY POLE STUDIO.

3) Zakładka Kontakt w menu głównym – Usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy zadania pytania dotyczącego np. serwisu, usług świadczonych przez SKY POLE STUDIO

7. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.

8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały  w Polityce Prywatności SKY POLE STUDIO.

9. SKY POLE STUDIO stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer  na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu  na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy wejść w przeglądarce w opcje pomoc /Ustawieni/ prywatność i bezpieczeństwo. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

10. Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies:

1) sesyjne w celu uzyskania informacji o zalogowanych użytkownikach

2) Ciasteczka Google Analytics – wersja Universal Analytics monitorujące aktywność i zachowanie odwiedzających stronę

3) Ciasteczka Google maps.

4) Ciasteczko zapisujące informację o akceptacji powiadomienia o plikach cookies.

5) piksele FB umożliwiające logowanie przez FB

10. Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

1) dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);

2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);

3) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 11 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 59.0.2 i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.

11. SKY POLE STUDIO świadczy usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

13. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych SKY POLE STUDIO następujących treści:

1) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

2) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych SKY POLE STUDIO lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami aktów prawnych obowiązujących członków samorządu radców prawnych

14. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, SKY POLE STUDIO  ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

15. SKY POLE STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie ma wpływu.

16. SKY POLE STUDIO nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłania informacji.

17. SKY POLE STUDIO zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych.

18. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające  z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszego Regulaminu  rozporządzeniem RODO)

Administratorem . FLEXY Magdalena Karasińska z siedzibą w Warszawie 04-035 Warszawa, ul. Ostrzycka 2/4

Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:  info@skypole.pl

1) Cel,  podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:

a. zawarcia i wykonania  umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np.  przepisy podatkowe,

c. dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) –  przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,

d. w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,

e. marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni (wysyłanie Newsletter) do czasu jej wycofania,

f. odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5

g. w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody,

2) Rodzaj i sposób  pozyskiwanych danych

Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.  Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.

Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych,  konkursów, prezentacji wizerunku, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą

Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2) lub postępowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.

 

3) Przekazywanie danych

Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

a. obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,

b.podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe,  doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i usług, kancelarii prawnych, firm obsługujących wierzytelności),

c. firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.

4) Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku  (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

a. sprostowanie danych

b. usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym

c. ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych

d. dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię

e. przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)

f. prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.

5)Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe narusza przepisy prawa.

Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, telefonu oraz adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do Usług:  Formularzach zgłoszeń online, Kontakt.

19. SKY POLE STUDIO oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

20. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez SKY POLE STUDIO na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.

21. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

22. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej www.skypole.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia SKY POLE STUDIO.

23. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres info@skypole.pl

24. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, jej wystąpienia poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową na adres:  info@skypole.pl

25. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. SKY POLE STUDIO zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia publikacji.

26. Korzystanie użytkownika z Serwisu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.