Regulamin Sklepu On-line

I.INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedającym jest: FLEXY Magdalena Karasińska, ul.Ostrzycka 2/4, 04-035 Warszawa, NIP PL 7692213186,
 2. Studio zajmuje się sprzedażą zajęć sportowych ONLINE przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem www.skypole.pl
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest FLEXY Magdalena Karasińska, adres: ul. Ostrzycka 2/4,04-035 Warszawa.
 4. Regulamin Sklepu skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu. Regulamin Sklepu określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu oraz zasady składania Zamówień w Sklepie i zawierania umów sprzedaży.
 5. Sklep udostępnia Regulamin Sklepu na swojej stronie internetowej www.skypole.pl Dostęp do Regulaminu Sklepu możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin Sklepu On-line” umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także poprzez pobranie jego wersji w pliku PDF i utrwalenie na jakimkolwiek wybranym przez siebie nośniku.
 6. Stosowane w Regulaminie Sklepu pojęcia oznaczają:

– SKLEP – Sky Pole Online

– KLIENT – każda osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu Towaru w Sklepie;

– TOWAR – każdy usługa oraz dostęp do wideo oferowany na sprzedaż na stronie internetowej www.skypole.pl

– REGULAMIN SKLEPU – niniejszy Regulamin;

– KONSUMENT – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

– DANE OSOBOWE – oznaczają zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności i ich akceptacja.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klient a Sklepem.
 2. Klient dokonując zakupu zobowiązany jest uzupełnić Formularz Zamówienia/Rejestracji swoimi danymi w taki sposób, aby umożliwić realizację Zamówienia. W szczególności Klient zobowiązany jest ujawnić swoje imię i nazwisko (bądź nazwę firmy),telefon kontaktowy, adres e-mail. Dane powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są niewystarczające do realizacji Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki Klientowi. Sklep zobowiązuje się podjąć próbę kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia brakujących danych/ poprawienia nieprawidłowych danych Klienta niezbędnych do wysyłki Towaru. W razie nieskuteczności podjętej próby bądź nieuzyskania prawidłowych danych umożliwiających wysyłkę Towaru, Zamówienie zostanie anulowane, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.
 3. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji lub składania Zamówienia bez rejestracji.
 4. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a)komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;

b)korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne);

c)posiadanie konta poczty elektronicznej.

 

III. Informacja o Towarach

 1. Informacje o Towarach w Sklepie, w tym w szczególności opisy Towarów oraz ich ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 2. Ceny Towarów podane są w walucie złoty polski, z podatkiem VAT, bez kosztów wysyłki/ dostawy.
 3. Wszystkie Towary/Usługi sprzedawane w Sklepie są dokładnie opisane. Opis zawiera w szczególności informacje o właściwościach Towaru i oraz jego cenie.
 4. Zajęcia ONLINE&LIVE

a)Typy zajęć poprzez witryny internetowe:

 • Zajęcia LIVE – są to zajęcia powadzone internetowo, na ŻYWO, zajęcia są dostępne do obejrzenia przez 24h – zapisy na te zajęcia odbywają się poprzez:

www.skypole.pl  à Strefa Klienta poprzez Formularz Rejestracji,

 • Zajęcia ONLINE– są to zajęcia w formie nagrania (może być to nagranie z zajęć LIVE). Dostęp do takich nagrań można nabyć:

www.skypole.pl/trening poprzez Formularz Rejestracji,

b)Cennik zajęć online&live jest dostępny na stronie www.skypole.pl

c) Cennik zajęć LIVE:

Karnet 4 x online- ważny jest przez 14 dni od daty zakupu.

Wejście jednorazowe – ważne jest przez jeden tydzień od daty zakupu

d) Cennik zajęć/nagrań ONLINE:

1 DZIEŃ – dostęp do 1 filmu na 24h od daty zakupu

3 DNI – dostęp do 1 filmu na 3 dni  od daty zakupu

e)Odwoływanie zajęć  LIVE – Studio Sky Online zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć online na 2h przed zajęciami w przypadku mniejszej liczy osób niż 5.

f)Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Sky Pole Studio/Prestige jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Sky Pole Studio (FLEXY Magdalena Karasińska).Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

 

IV.Zawarcie umowy sprzedaży:

1.Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

a)na stronie internetowej Sklepu (zajęcia online) skypole.pl/trening poprzez Formularz Rejestracji,

b)na stronie internetowej Sklepu (zajęcia LIVE- na żywo) skypole.pl à Strefa Klienta poprzez Formularz Rejestracji,

2.Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3.Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów/usług w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz ewentualnych kosztów ich dostawy.

4.Zatwierdzenie Zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i zgodnie z Regulaminem Sklepu.

5.Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i ewentualnej wysyłki zamówienia/szczegóły dotyczące dostępu do zajęć”) zawierająca informacje dotyczące złożonego Zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Otrzymanie w/w potwierdzenia oznacza, że między Klientem a Sklepem zawarta została umowa sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów/usług.

6.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem Sklepu i złożonym przez Klienta Zamówieniem.

7.Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku, gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub gdy płatność za Zamówienie nie została uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem.

 

V.Dostawa i odbiór

 1. Towary dostarczane są na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
 2. Przewidywany czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od dnia następującego po zaksięgowaniu wpłaty.

 

VI.Ceny i metody płatności

 1. Informacja o cenie Towaru/usługi podawana na stronie internetowej Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, o którym mowa w pkt. III ust. 8. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu Zamówienia w kolejnym e-mailu.
 2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary:

a)przelewem bankowym przed dostawą Towaru/usługi

b)przez serwis paypal

c)przez serwis przelewy24.pl

4.Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów/usług  znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem w/w zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

VII.Reklamacje Towarów.

 1. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne, Sklep odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Towary zakupione w Sklepie mogą być reklamowane z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Wada fizyczna Towaru polega na jego niezgodności z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodna z umową, jeżeli: a)nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c)nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia; d)został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 560 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
 5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar/usługa był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru/Usługi na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru/Usługi na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru/usługi do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Towaru wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru/Usługi z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany na adres Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 11. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady i oryginałem dowodu zakupu, listem poleconym na adres: FLEXY Magdalena Karasińska ul.Ostrzycka 2/4 04-035 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja FLEXY Magdalena Karasińska” lub też osobiście w siedzibie Sklepu. Można skorzystać z Formularzu Reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Sklep prześle Klientowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar/Usługę.
 12. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera/ listonosza, o którym mowa w pkt. IV ust. 7.

 

VIII. Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż kurier/ listonosz i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres FLEXY Magdalena Karasińska ul.Ostrzycka 2/4 04-035 Warszawa , e-mail: info@skypole.pl, zawierającego jednoznaczną informację o odstąpieniu od umowy oraz szczegółowe określenie zakupionego i zwracanego Towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 3. Do zachowania 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał do Sklepu pismo o odstąpieniu od umowy listem poleconym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub też gdy złoży je osobiście w siedzibie Sklepu.
 4. W tym samym terminie 14 – dniowym Klient odsyła na własny koszt Towar do Sklepu lub dostarcza go osobiście do Sklepu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi cenę Towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

IX. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 2. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Towarów w Sklepie zgodnie z Regulaminem Sklepu,
 3. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
 4. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów.
 5. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 6. Klientom zabrania się dostarczania na adres Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail info@skypole.pl. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie Klienta oraz krótki opis powodu złożenia reklamacji. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 8. Sklep informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowy opis działania plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Klientów Sklep wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub ustawieniach przy zakładaniu konta Klienta. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Klient składając Zamówienie zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności – w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia. Brak akceptacji postanowień Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Sklepu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.).
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Sklepu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu Sklepu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu Sklepu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu, jak i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie mogą naruszać praw Klientów, którzy zawarli umowy sprzedaży Towarów przed dokonaniem w/w zmian.
 8. Wszelkie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.