+48 795 167 777 info@skypole.pl

Regulamin zajęć w Sky Pole Studio oraz Sky Pole Prestige – 06.06.2020

 

 1. Zajęcia są prowadzone w Sky Pole Studio przy ul. Ostrzycka 2/4, 04-035 w Warszawie. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.skypole.pl oraz w recepcji Sky Pole Studio.
 2. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji Sky Pole Studio, poprzez system rezerwacji lub przelewem na konto firmowe (na stronie internetowej znajdują się dane firmy niezbędne do wykonania przelewu).
 3. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

3a. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.

3b. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.

3c. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.

4.Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji Sky Pole Studio aktualny karnet wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość za każdym razem przed zajęciami.

Karnety:

4a. Cennik związany z cenami promocyjnymi znajduje się na stronie internetowej www.skypole.pl  w zakładce Cennik.

4b. Karnet obowiązuje na 4 tygodnie (28 dni) od daty pierwszej wizyty.

4c. Od 01.06.2020 obowiązuje nowy cennik, dostępny na stronie  www.skypole.pl

 

OD 01.07.2020

 ZASADY DOTYCZĄCE ODWOŁYWANIA I ODRABIANIA ZAJĘĆ:

Każde zajęcia można odwołać do 8h przed zajęciami- jeśli chodzi o zajęcia  od Pon do Pt.

Zajęcia weekendowe:  12h przed danymi zajęciami.

W przypadku nieterminowych odwołań, zajęcia traktujemy jako zrealizowane, a wejście przepada.

Odrobienie zajęć należy dokonać w trakcie trwania karnetu, tj. w ciągu 28 dni od daty pierwszej wizyty w studio.

Wejścia można odrabiać wcześniej, już przed planowaną nieobecnością.

Na odrobienie zajęć należy zapisać się w aplikacji Fitssey. Zapisanie się na odrobienie zajęć odbywa się wyłącznie poprzez aplikację.

Osoby, które nie zapisały się na odrobienie zajęć poprzez aplikację, a przyjdą na zajęcia, mogą zostać niedopuszczone do zajęć.

Uczestnicy zajęć Pole Dance mogą odrobić zajęcia na innych  zajęciach (zgodnych z karnetem) , grupach Pole Dance adekwatnych do ich poziomu zaawansowania lub na innych grupach tanecznych i fitness, gdzie jest wolne miejsce. Mogą także w ramach odrabiania zaległych zajęć skorzystać bez dopłaty z „Wolna Sala” .

W przypadku nieobecności spowodowanej złym stanem zdrowia, studio zawiesza klientowi karnet na czas powrotu do zdrowia, po okazaniu przez klienta ważnego dokumentu wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu.’’

6.W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Sky Pole Studio zajęcia te nie będą odrabiane, a uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach (patrz pkt 5, 5a, ),

6a. Jeśli cała grupa zadeklaruje bezwzględną obecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć w innym terminie.

6b. Sky Pole Studio zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera przez facebooka lub drogą mailową (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik w recepcji Sky Pole Studio) oraz na Facebooku najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.

7.Sky Pole Studio zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy Sky Pole Studio. Forma zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).

7a. Sky Pole Studio zastrzega sobie prawo do łączenia grup (w szczególności Kursy Pole Dance) w momencie gdy liczba kursantek spada poniżej 7 osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantkami.

7b. Rezygnację z świadczonych usług można złożyć drogą pocztową poprzez wysłanie e-maila z informacją o rezygnacji z  wykupionego karnetu na zajęcia lub listem poleconym na adres: FLEXY Magdalena Karasińska, ul.Ostrzycka 2/4, 04-035 Warszawa – z dopiskiem: „Reklamacja/Rezygnacja z zajęć FLEXY Magdalena Karasińska” lub też osobiście w siedzibie Sky Pole Studio. Studio prześle Klientowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania zawiadomienia o danej reklamacji/zwrocie.

8.Sky Pole Studio zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i wybraną godzinę. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.

9.Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie www.skypole.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący.

Obowiązują również  pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji Sky Pole Studio, przez system fittssey lub  przelewem na konto firmowe (na stronie internetowej znajdują się dane firmy niezbędne do wykonania przelewu).

10.Promocje cenowe są ustalone przez Sky Pole Studio i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji Sky Pole Studio i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera). Promocje nie łączą się ze sobą.

11.Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego.

12.Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny w recepcji Sky Pole Studio oraz na stronie internetowej skypole.pl

13.Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Wyjątkiem są godziny „Wolna Sala” (patrz pkt 16.)

13a.Sky Pole Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.

13b. Sky Pole Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.

13c. Sky Pole Studio nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas Sali Otwartej lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

13d.Teren Sky Pole Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Sky Pole Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Sky Pole Studio. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwanie odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

13e.Trener/Instruktor w Sky Pole Studio prowadzi zajęcia techniczne z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera/instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.

13f.Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Sky Pole Studio musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.

13g.Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

13h.Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta pobytu na terenie holu placówki. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 100 zł za każdą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Każda kolejna godzina kosztuje już promocyjnie 99,99 zł. Oferta jest skierowana do wszystkich tych, którzy chcą przebywać w specjalnych „oparach cudowności”, którym oddychają trenerzy jak i kierownictwo placówki. Ze względu na ograniczoną przestrzeń placówki, każdy m2 jest na wagę złota i osoba oddychająca tymi oparami pobiera jego bezcenne pokłady. Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 100 zł pierwsza godzina i 99,99 zł każda kolejna), ze względu na mimowolne pobieranie bezcennych oparów.

13i.Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

13j.Uczestnik zajęć Sky Pole Studio wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Sky Pole Studio zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Sky Pole Studio usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez środki należące lub powiązane z Sky Pole Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. . Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.

13k.Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Sky Pole Studio bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Sky Pole Studio , wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

13l.Sky Pole Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Sky Pole Studio nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.

14.Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.

15.Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).

15a. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Sky Pole Studio. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.

16.Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na sali Sky Pole Studio.

17.Osoba niewykopująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z Sky Pole Studio .Takich zajęć nie ma prawa odrabiać.

18.Na usługi świadczone przez Sky Pole Studio należy zawsze zapisać się osobiście w recepcji studia, telefonicznie w godzinach pracy studia, drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres info@skypole.pl lub  poprzez system rezerwacyjny dostępny pod adresem: https://app.fitssey.com/SkyPole/frontoffice

18a.Uczestnicy ,,Wolnej Sali” deklarują, że są najemcami sali i deklarują, że nie angażują w jej wykorzystanie Sky Pole Studio ,co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. Sky Pole Studio w powołaniu na pkt. 13b. Dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy.

19.Sky Pole Studio oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.

20.Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Sky Pole Studio .Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.

21.Uczęszczanie na zajęcia w Sky Pole Studio jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Sky Pole Studio .Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

21a. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.

21b. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Sky Pole Studio jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Sky Pole Studio (FLEXY Magdalena Karasińska).Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

22.Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Sky Pole Studio, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

23.Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Sky Pole Studio niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.

24.Wszystkie osoby przebywające na terenie Sky Pole Studio&Sky Prestige zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.skypole.pl w zakładce Regulamin Sky Pole Studio oraz w recepcji Klubu.

25.Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach studia wynosi odpowiednio: – (zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu)

SKY STUDIO: może przebywać max. 15 osób–(10,5m^2 na osobę)

SKY PRESTIGE:  może przebywać max. 7 osób –14m^2 na osobę)

26.W studio mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Siłowni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu.

Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

27.Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z studia w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

28.Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.

29.Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren studia i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.

30.Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

31.Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwy techniczne między zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.

32.Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS.

33.Klienci posiadający karnety w formie ,,papierowej” nie mają obowiązku zostawiania blankietów w Recepcji podczas treningu. Wystarczy, że okażą obsłudze blankiet lub jego zdjęcie. W tej sytuacji nie będzie wydawany klucz do szafki.

34.Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

35..Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.

36.W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane:

Informacje dotyczące Danych Osobowych zgodnie z RODO

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające  z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszego Regulaminu  rozporządzeniem RODO

 1. Administratorem Danych osobowych serwisu jest: FLEXY Magdalena Karasińska z siedzibą w Warszawie 04-043 Warszawa, ul. Ostrzycka 2/4
 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: info@skypole.pl
 3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
 4. Zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu.
 5. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe.
 6. Dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora)- przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
 7. W celu tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora)przez okres lat 5.
 8. Marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni (wysyłanie Newsletter) do czasu jej wycofania.
 9. Odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5.
 10. W innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody.
 11. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych:
 12. Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest  dobrowolne.  Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
 13. Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych,  konkursów, prezentacji wizerunku, wysyłania informacji handlowych drogą  elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2) lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 14. Przekazywanie danych:

Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

 1. Obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu.
 2. Podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i usług, Kancelarii prawnych, firm obsługujących wierzytelności).
 3. Firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
 4. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO.

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku  (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

 1. Sprostowanie danych.
 2. Usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym.
 3. Ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych.
 4. Dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię.
 5. Przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO).
 6. Prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.