.   Regulamin zajęć w Sky Pole Studio & Sky Pole Prestige&SKY ROOM

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Zajęcia są prowadzone w Sky Pole Studio przy ul. Ostrzycka 2/4, 04-035 w Warszawie. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.skypole.pl oraz w recepcji Sky Pole Studio.
 2. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji Sky Pole Studio, poprzez system rezerwacji lub przelewem na konto firmowe (na stronie internetowej znajdują się dane firmy niezbędne do wykonania przelewu).
 3. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 4. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 5. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.
 6. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.
 7. Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji Sky Pole Studio aktualny karnet wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość za każdym razem przed zajęciami.

 

 • 2 Płatność, odrabianie zajęć i bezpieczeństwo

 

Karnety:

 1. Cennik związany z cenami promocyjnymi znajduje się na stronie internetowej www.skypole.pl w zakładce Cennik.
 2. Karnet obowiązuje na 4 tygodnie (28 dni) od daty pierwszej wizyty.
 3. W przypadku  zajęć gratisowych(szpagaty&sznurki ) : Jeśli kursant zapisze się na zajęcia gratisowe,a nie odwoła swoich zajęć gratisowych i nie pojawi się na nich, Studio będzie pobierało wejście z standardowego karnetu.
 4. Klient może odrobić swoją obecność na innych zajęciach w Sky Pole Studio&Prestige w terminie nie krótszym niż 8 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nieobecności spowodowanej złym stanem zdrowia, studio zawiesza klientowi karnet na czas powrotu do zdrowia, po okazaniu przez klienta ważnego dokumentu wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu.
 5. Uczestnicy zajęć Sky Pole Studio&Prestige mogą odrobić max. 3 nieobecności kursowe przy zajęciach 2 razy w tyg. ( przy zajęciach raz w tyg. 2 nieobecności)-  Chcąc utrzymać stałą rezerwację w grupie należy chodzić regularnie.
 6. Zajęcia można odwołać wyłącznie poprzez aplikację fitssey.

 

  ZASADY DOTYCZĄCE ODWOŁYWANIA I ODRABIANIA ZAJĘĆ:

 

Każde zajęcia można odwołać do 12h przed zajęciami – jeśli chodzi o zajęcia od Pon. do Pt.

Zajęcia weekendowe: 24h przed danymi zajęciami.

 

Odrobienie zajęć należy dokonać w trakcie trwania karnetu, tj. w ciągu 28 dni od daty pierwszej wizyty w studio.

Wejścia można odrabiać wcześniej, już przed planowaną nieobecnością.

 

Na odrobienie zajęć należy zapisać się w aplikacji Fitssey. Zapisanie się na odrobienie zajęć odbywa się wyłącznie poprzez aplikację.

 

Osoby, które nie zapisały się na odrobienie zajęć poprzez aplikację, a przyjdą na zajęcia, mogą zostać niedopuszczone do zajęć.

 

Uczestnicy zajęć Pole Dance mogą odrobić zajęcia na innych zajęciach (zgodnych z karnetem), grupach Pole Dance adekwatnych do ich poziomu zaawansowania gdzie jest wolne miejsce.

 

W przypadku nieobecności spowodowanej złym stanem zdrowia, studio zawiesza klientowi karnet na czas powrotu do zdrowia, po okazaniu przez klienta ważnego dokumentu wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu.

 

 1. W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Sky Pole Studio zajęcia te nie będą odrabiane, a uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach.
 2. Jeśli cała grupa zadeklaruje bezwzględną obecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć w innym terminie.
 3. Sky Pole Studio zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera przez facebooka lub drogą mailową (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik w recepcji Sky Pole Studio) oraz na Facebooku najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.
 4. Sky Pole Studio zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy Sky Pole Studio. Forma zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).
 5. Sky Pole Studio zastrzega sobie prawo do łączenia grup (w szczególności Kursy Pole Dance) w momencie, gdy liczba kursantek spada poniżej 7 osób w Sky Studio i  gdy liczba kursantek spada poniżej 5 w Sky Prestige. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantkami.
 6. Rezygnację ze świadczonych usług można złożyć drogą pocztową poprzez wysłanie e-maila z informacją o rezygnacji z wykupionego karnetu na zajęcia lub listem poleconym na adres: FLEXY Magdalena Karasińska, ul. Ostrzycka 2/4, 04-035 Warszawa – z dopiskiem: „Reklamacja/Rezygnacja z zajęć FLEXY Magdalena Karasińska” lub też osobiście w siedzibie Sky Pole Studio. Studio prześle Klientowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania zawiadomienia o danej reklamacji/zwrocie.
 7. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 8h przed terminem zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 8h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie.
 8. Sky Pole Studio zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Sky Pole Studio nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt 8.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 9. Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie www.skypole.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Obowiązują również pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji Sky Pole Studio, przez system fittssey lub przelewem na konto firmowe (na stronie internetowej znajdują się dane firmy niezbędne do wykonania przelewu).
 10. Promocje cenowe są ustalone przez Sky Pole Studio i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji Sky Pole Studio i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera). Promocje nie łączą się ze sobą.
 11. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę.
 12. Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny na stronie internetowej skypole.pl.
 13. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem.
 14. Sky Pole Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 15. Sky Pole Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką szczegółową deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 16. Teren Sky Pole Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Sky Pole Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Sky Pole Studio. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwanie odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania.
 17. Sky Pole Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Sky Pole Studio są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 18. Sky Pole Studio nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 19. Instruktor w Sky Pole Studio prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 20. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Sky Pole Studio musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 21. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 22. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika każdorazowo Sky Pole Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Sky Pole Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 23. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Sky Pole Studio bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Sky Pole Studio, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 24. Sky Pole Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Sky Pole Studio nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
 25. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
 26. Przebywać na Sali mogą uczestnicy z ważnym karnetem, jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).
 27. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Sky Pole Studio. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.
 28. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na sali Sky Pole Studio.
 29. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z Sky Pole Studio.

18.Na usługi świadczone przez Sky Pole Studio należy zawsze zapisać się osobiście w recepcji studia, telefonicznie w godzinach pracy studia, drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres info@skypole.pl lub poprzez system rezerwacyjny dostępny pod adresem: https://app.fitssey.com/SkyPole/frontoffice

 1. Sky Pole Studio oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
 2. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Sky Pole Studio. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
 3. Uczęszczanie na zajęcia w Sky Pole Studio jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Sky Pole Studio. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 4. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.
 5. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Sky Pole Studio jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Sky Pole Studio (FLEXY Magdalena Karasińska). Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 6. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Sky Pole Studio, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
 7. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Sky Pole Studio niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu Sky Pole Studio.
 8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Sky Pole Studio&Sky Prestige zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie wskypole.pl w zakładce Regulamin Sky Pole Studio oraz w recepcji Klubu.
 9. Klienci posiadający karnet w formie online, wystarczy, że okażą obsłudze blankiet lub jego zdjęcie. W tej sytuacji nie będzie wydawany klucz do szafki.
 10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
 11. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.
 12. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane: https://skypole.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/

 

 • 3 Sky Room – sala na wynajem
 • 1.Godziny wynajmu Sky Room są dostępne w aplikacji fitssey i są publikowane z końcem danego miesiąca.
 • 2.Aktualne ceny za korzystanie z Sky Room są dostępne w aplikacji fitssey.
  3.Z Sky Room mogą korzystać jedynie osoby powyżej 18 roku życia.
  4.Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z tabliczkami i informacjami wywieszonymi na terenie Sky Room i dostosowania się do umieszczonej w Sky Room instrukcji obsługi.
  5.Uczestnik korzystający z Sky Rom deklaruje, że jest jest najemcą sali i deklaruje ,że nie angażuje w jej wykorzystanie(przeznaczenie wynajmu) Sky Pole Studio, co wiąże się z deklaracją, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji.
  Uczestnik podczas najmu zwalnia z odpowiedzialności Sky Pole Studio, niemniej jednak studio dochowa wszelkiej staranności, aby zabezpieczyć teren treningowy, aby był gotowy do wynajmu.
  6.Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Sky Room w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
  7. Sala Sky Room jest salą przeznaczoną wyłącznie do treningu pole dance, tańca, fitness.
  Na sali Sky room można wykonywać własny trening pole dance oraz prowadzić lekcje indywidualne.
  8.Uczestnik ma prawo wejść do Sky Room na 5 minut przed zarezerwowaną godziną. Uczestnik ma prawo korzystać z sali treningowej Sky Room wyłącznie w godzinach zarezerwowanych i opłaconych w systemie fitssey.
  9. Uczestnik ma 10 minut na opuszczenie studia Sky Room. Za każde kolejne 15min. pobytu w Sky Room bez wcześniejszej rezerwacji w systemie naliczana jest opłata 50 zł.
  10.Uczestnik rezerwujący salę jest równocześnie osobą odpowiedzialną za wynajem i powstałe szkody.
  11.Sky Pole Studio informuje, że teren Sky Room jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.12.Na terenie Sky Room obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) Korzystania z rur przez osoby które nigdy wcześniej nie były na zajęciach pole dance.
  b)Chodzenia po materacu w butach na obcasie typu Pleaser.
  c)Ingerencji w urządzenia techniczne t.j. rura pole dance, monitoring, itp.
  d)Ćwiczenia w biżuterii t.j. pierścionki, bransoletki, zegarki , wiszące kolczki,itp.
  e) Organizowania imprez.
  f) Wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających.
  g)Palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów.
  h)Krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
  i)Handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam, oraz ulotek.
  j)Wprowadzania zwierząt.
  h)Wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;

  13. Uczestnik przebywający na terenie Sky Room zobowiązany jest do:
  a) Wykonywania rozgrzewki przed wejściem na rurę pole dance.
  b) Ćwiczenia bez bizuterii (porysowanie rury kara 200zł).
  c) Używania materaca.
  d) Pozostawienia po sobie sali w niezmienionym stanie:. tzn.
  – wyczyszczenia po sobie rurki pole dance
  – wyczyszczenia materaca
  wyczyszczenia podłogi jeśli powstały na niej rysy po butach typu pleaser
  -odłożenia na miejsce sprzętu z którego korzystał t.j. mata, ciężarki, statyw,itp.
  e)Wyłączenia całego oświetlenia w Sky Room po wynajmie ( Światła nad ścianką cekinową, oświetlenia ledowego, oświelenia głównego sali, oświetlenia w Toalecie oraz w wejściu).
  f)Sprawdzenia czy po wyjściu Sala sama się zamknęła ( po otwarciu drzwi sala zamknie się po 30 sekundach),
  g)Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania.

  h)Zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu przed przystąpieniem do jego używania.

  i)Opuszczenia terenu Sky Room do max. 10 minut po danej rezerwacji.

  13. Uczestnik może odwołać swoją rezerwację do 8h przed rozpoczęciem rezerwacji tzw. ,,wczesne anulowanie” i przerezerwować na inny termin. W przypadku gdy uczestnik odwoła rezerwację po 8h przed rozpoczęciem zajęć, rezerwacja zostaje uznana za zrealizowaną. Rezerwację można odwołać wyłącznie za pomocą aplikacji fitssey.

   

  KARY:
  10. Za każdorazowe nieumycie po sobie: rurki, materaca, podłogi oraz niewyłączenie oświetlenia w studio, system nalicza opłatę 50zł.
  11. Za każdorazowe przedłużenie pobytu w Sky Room o 15minut bez wcześniejszej rezerwacji, system nalicza opłatę 50zł.
  12. Za porysowanie rurki system nalicza opłatę 200zł.
  13. Za zbicie lustra system opłata zostaje naliczana po oszacowaniu zniszczenia 500- 3000zł.
  14. Za pozostawienie sali otwartej i niepoinformowanie o tym fakcie, Sky Pole Studio, system nalicza opłatę 1000 zł.
  15. Za korzystanie sali niezgodnie z jej przeznaczeniem system nalicza opłatę 1000zł

 • 4 Siła Wyższa

 

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.
 6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.
 8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

 • 5 Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

 

 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Sky Pole Studio stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
  1. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
  2. Sky Pole Studio dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://skypole.pl/bezpieczenstwo-sanitarne/
  3. Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
  4. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.
 2. Sky Pole Studio oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej.
 3. Od dnia 12.04.2021 r., zgodnie z zapisami Aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.